Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

06.06.2017г.

 

С официална церемония „първа копка“ беше даден старта на строителните

дейности по проект на Община Бяла Слатина „Създаване на модернизирана учебна среда за професионално образование в Община Бяла Слатина“

 

На 06.06.2017 г., в Професионална агротехническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" гр. Бяла Слатина се направи „първа копка“ за отбелязване началото на изпълнението на строителните дейностите във връзка с обновяване и модернизиране на училището. Събитието се проведе в рамките на проект „Създаване на модернизирана учебна среда за професионално образование в Община Бяла Слатина“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Договора за предоставяне на БФП №BG16RFOP001-3.002-0040-C01 е сключен на 02.12.2016 г. и е на обща стойност 1 300 000 лв., от които 1 105 000 лв. са Европейско финансиране и 195 000 лв. са от национално съфинансиране.

На церемонията присъстваха кметът на Община Бяла Слатина – инж. Иво Цветков, народните представители в 44-то Народно Събрание - Красен Кръстев и Слави Нецов, Председателят на Общински съвет Бяла Слатина – г-жа Веселка Борисова, Управителят на ОИЦ Враца – г-жа Цветана Иванова, проектантите на обекта и изпълнителят на строежа, бивши възпитаници на гимназията, общественици, учители, гости и медии.

Обекта на интервенция - ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина, е включена в приоритизирания списък на професионалните училища, изготвен въз основа на Методологията за приоритизиране на образователната инфраструктура в Република България, одобрена от МОН, за която е осигурено финансиране по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Конкретен бенефициент по процедурата е Община Бяла Слатина. В инвестиционния проект е предвидено реконструкция и обновяване на учебния  корпус, учебна практика, физкултурен салон, външна спортна площадка и прилежащите пространства.

По време на събитието, което премина под изключително широк интерес, инж. Иво Цветков сподели, че преди 10 месеца, когато е подготвен проекта, обновяването на Професионалната гимназия е било просто мечта. С началото на строителните дейности, вече може амбициозно да се каже, че тази мечта е на път да се сбъдне. Той увери присъстващите, че общината, екипа по проекта и изпълнителите на обекта, ще положат всички усилия  за приключване на строителството в срок и пожела успех на всички участници в проекта. 

18.01.2017г.

Община Бяла Слатина стартира изпълнението на проект

 „Създаване на модернизирана учебна среда за професионално

образование в Община Бяла Слатина“

 

На 17.01.2017 г., в залата на Общински съвет Бяла Слатина, се проведе встъпителна пресконференция по проект „Създаване на модернизирана учебна среда за професионално образование в Община Бяла Слатина“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Договора за предоставяне на БФП №BG16RFOP001-3.002-0040-C01 е сключен на 02.12.2016 г. и е на обща стойност 1 300 000 лв., от които 1 105 000 лв. са Европейско финансиране и 195 000 лв. са от национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е създаването на модерни условия за професионално обучение на учениците чрез обновяване на сградния фонд на Професионална агротехническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" град Бяла Слатина. С изпълнението на проекта ще се създадат условия за осъвременяване на образователните услуги и въвеждането на нови методи на обучение, които ще повишат и задържат интереса на учениците. Ще бъдат подобрени също и условията за провеждане на практическите занимания и развитието на личностните и професионални знания и умения на учениците.

Обект на интервенция по проекта е ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина, която е включена в приоритизирания списък на професионалните училища, изготвен въз основа на Методологията за приоритизиране на образователната инфраструктура в Република България, одобрена от МОН, за които е осигурено финансиране по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Конкретен бенефициент по процедурата е Община Бяла Слатина.

Чрез осигурената подкрепа от ЕФРР, Община Бяла Слатина ще надгради постигнатите резултатите в изпълнение на своята политика за обновяване и модернизиране на учебните заведения и създаване на съвременни образователни условия.

В резултат от изпълнението на дейностите се очаква да бъдат постигнати следните резултати:

- Реконструиран и обновен сграден фонд;

- Създадени съвременни условия за професионално образование;

- Създадена нова, достъпна и адекватна за целите на образованието среда;

- Внедрени мерки за енергийна ефективност.

 

Проектът е със срок на изпълнение 16 месеца.

09.01.2017г.

Покана за встъпителна пресконференция - ВИЖ ТУК!