Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

Обучение за успех

Община Бяла Слатина кандидатства в партньорство със Сдружение с нестопанска цел и 10 училища на територията на община Бяла Слатина

Подкрепа за професионалните училища в РБ

Община Бяла Слатина кандидатства като конкретен бенефициент по проект за модернизиране на материалната база на ПАГ "Н. Й. Вапцаров"

Регионална програма за заетост и обучение

Община Бяла Слатина назначи 22 лица по Регионалната програма за заетост и обучение

АКТИВНИ

Община Бяла Слатина стартира проект  "Подобряване достъпа на заетост на неактивни младежи в Община Бяла Слатина"

Център за социално включване 

Община Бяла Слатина сключи договор по проект BG05M9OP001-2.004-0060 Център за социално включване „Аз и моето семейство”

ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

Процедура: "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение BG05M20P001-3.001"

Топъл обяд 2016

Социална услуга „Осигуряване на топъл обяд“ за 302 потребители от 3 целеви групи

Център за независим живот

Община Бяла Слатина стартира проект за изграждане на център за почасово предоставяне на социални услуги

Национална програма за енергийна ефективност

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Изпълнявани пректи