Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

Център за независим живот в Община Бяла Слатина

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

О Б Я В А

 

        Община Бяла Слатина, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0240-C001/18.12.2015 г. по проект „Център за независим живот в Община Бяла Слатина”, по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, уведомява всички заинтересовани лица, че от 18.04.2017 г. подновява приема на заявления от кандидат- потребители, желаещи да ползват услуги по проекта.

 

Целева група са:

- лица над 65-годишна възраст в невъзможност  от самообслужване;

- лица с увреждания.

 

Заявления за включване на кандидат-потребители в проекта, ще се приемат до края на месец Ноември, 2017г. на партера в сградата на Общинска администрация, гр. Бяла Слатина, ул.”Кл.Охридски” №68.

 

Нови лица се включват като потребители в проекта само при условие, че има свободни места и след направена социална оценка на потребностите от специалисти, последвана от включване в списък с чакащи потребители.

 

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, могат да бъдат свалени от ТУК!

или в сградата на общинска администрация,Бяла Слатина, стая 502;

 

Към документите задължително следва да бъдат приложени, както следват:

 

· документ за самоличност (копие);

за дете- удостоверение за раждане (копие) и документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие)

· документ, удостоверяващ представителството – според конкретния случай (копие);

· експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, протокол ЛКК (копие);

· епикриза или други медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (копие);

· пълномощно (по образец или свободен текст) за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата;

· копие от лична амбулаторна карта, с данни за личния лекар на кандидата (при невъзможност за предоставяне на копие на амбулаторната карта, копие на здравната книжка на кандидат-потребителя, с пълни и подробно изписани данни на личния лекар, адрес и телефон за връзка при необходимост)

 

За повече информация:

г-жа Веселка Веселинова – технически сътрудник по проекта,

телефон за връзка 0915 882147, GSM 0893326593