Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

Община Бяла Слатина стартира изпълнението на нов проект за

подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца

15.12.2017

На 11.12.2017 г. /понеделник/, с подписването на Административен договор между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Бяла Слатина беше поставено началото на нов проект, с изпълнението на който условията за предоставяне на социални услуги на територията на общината ще се подобрят посредством модернизиране на социалната инфраструктура.

Проектът е с наименование „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства”, по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, финансиранa от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.             

Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на проекта възлиза на 425 000 лева, от тях 361 250.00 лв. са от ЕФРР (85 %) и 63 750.00 лв. - Национално съфинансиране (15%).

Продължителността на проектните дейности е 16 месеца.

Основната цел на проекта е свързана с осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, гарантираща достъп до нов вид услуга за деца и младежи с увреждания и качествена грижа в общността. С изграждането на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства ще се осигури комфортна среда, чрез обособяване на подходящи помещения с необходимото оборудване и обзавеждане, която ще замени институционалния модел на грижа за деца.

Дейностите, които ще се изпълняват в рамките на проекта, са насочени към насърчаване на по-добро приобщаване и социално включване във всички аспекти на обществения живот, което ръководството на Община Бяла Слатина подкрепя безрезервно.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат постигнати следните резултати:

-  Реконструиран и обновен сграден фонд;

- Създадена достъпна и адекватна социална инфраструктура, осигуряваща необходимата подкрепа на децата с увреждания и техните семейства;

- Осигурени съвременни условия за предоставянето на нова социална услуга за децата с увреждания.