Some Alt Text

Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМПОСТИРАНЕ В РАМКИТЕ НА РЕГИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ОРЯХОВО“

 

    На 05.04.2018 г. /четвъртък/, кметът на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков и кметовете на Общините Оряхово, Борован, Козлодуй, Мизия, Хайредин и Кнежа и Министъра на околната среда и водите подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“ по процедура BG16M10P002-2.002 - „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.

  Основната цел на съвместния проект е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелените отпадъци.

   Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталациите, както и осигуряването на разделно събиране на зелените и част от биоразградимите отпадъци на общините – партньори, ще допринесат за постигането на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда “ 2014-2020 г., а именно „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.

   Чрез изпълнение на мерките, заложени в проекта, ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в Националния план за управление на отпадъците, за ограничаване до 2020 г. на количеството депонирани биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите и за увеличаване до края на 2020 г. на дела рециклирани отпадъци до не по-малко от 50% от образуваните битови отпадъци, както и тези, свързани с йерархията за управление на отпадъците:

- предотвратяване на образуването им;

- подготовка за повторна употреба;

- рециклиране;

- друго оползотворяване, например за получаване на енергия;

- обезвреждане.

Дейностите, предвидени за изпълнение по проекта, са:

1.  Организация и управление;

2. Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Оряхово“, включително съпътстващата инфраструктура;

3. Закупуване, доставка и монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, съоръжения, обзавеждане и машини, необходими за инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране, разположени на територията на Община Оряхово;

4. Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположена на територията на Община Козлодуй“, включително съпътстващата инфраструктура;

5. Закупуване, доставка и монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, съоръжения, обзавеждане и машини, необходими за инсталация за компостиране, разположена на територията на Община Козлодуй;

6.  Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително съпътстваща инфраструктура, изградени на територията на Община Оряхово и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта;

7.  Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработения инвестиционен проект за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци, включително съпътстваща инфраструктура, изградена на територията на Община Козлодуй и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта;

8.  Предварителни дейности при разработване на проектно предложение за кандидатстване на общините от РСУО Оряхово по Ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014 – 2020 г.

9.   Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки;

10. Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проекта.

С реализирането на тези дейности ще се постигне намаляване количеството на входящия материал на изграденото Регионално депо за неопасни отпадъци, находящо се в гр. Оряхово.

Общата стойност на проекта възлиза на 13 498 945,68 лв. с ДДС, от които допустими разходи 11 197 186,20 лв. без ДДС, от които 10 076 347,86 лв. представляват безвъзмездната финансова помощ.

Срокът за изпълнение на всички дейности по проекта е 30 месеца.

Some Alt Text