Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

На 12.12.2017 г. Община Бяла Слатина и Държавен фонд „Земеделие“ сключиха договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 837 760.12 лв. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Със средствата, отпуснати по одобрения проект с наименование „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина“, ще се възстановят и подобрят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, ще се подобри отводняването и комфорта на пътуване по ул. „Николай Хрелков“ и ул. „Климент Охридски“. Общата дължина на участъка, предвиден за реконструкция и рехабилитация, е 2 116.40 м.

По проекта се предвижда подмяна на съществуващите бетонови бордюри с нови, както и изграждане на нови тротоари.

Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина