Some Alt Text

Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“

Наименование на процедурата:BG16RFOP001-3.002

”ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

Some Alt Text
Some Alt Text

Основната цел на проекта е създаване на модерни условия за професионално обучение на учениците чрез цялостно обновяване на сградния фонд на Професионална агротехническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" град Бяла Слатина.

Проекта е на стойност 1 300 000.00 лева, като се финансират до 100% от всички допустими разходи по проекта. Периода за изпълнение на проектното предложение е 16 месеца.

В този период ще бъдат извършени ремонтни дейности и цялостно обновяване на сградния фонд на  ПАГ "Н. Й. Вапцаров" гр. Бяла Слатина. Сградите, обект на интервенция са учебния корпус, физкултурния салон и работилниците за практическо обучение. Освен сградния фонд, ремонтни дейности ще се извършат и на прилежащото дворно пространство и външна спортна площадка на училището.

С този проект ще се създадат условия за модернизиране на образователните услуги и въвеждането на нови методи на обучение, които ще повишат и задържат интереса на учениците. Изпълнението на проекта ще допринесе за намаляване на броя на преждевременно напусналите ученици и тяхното успешно реализиране на пазара на труда. Освен модерни образователни услуги, с проекта ще се осигурят и условия за равен достъп на хората с увреждания до професионално образование.

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта ще бъдат постигнати следните резултати:

-          подобрени условия за равен достъп до училищно образование;

-          подобрена материално-техническа база на училището;

-          създадени съвременни условия за учебен процес