Some Alt Text

Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

Some Alt Text

Проект „Ние сме Европа!

Целта на проекта е да повиши информираността  на жителите  към темите от  политически дневен ред по време на Българското председателство на Съвета на ЕС

Some Alt Text
Some Alt Text

Център за независим живот

Община Бяла Слатина стартира проект за изграждане на център за почасово предоставяне на социални услуги

Some Alt Text

Подкрепа за професионалните училища в РБ

Община Бяла Слатина кандидатства като конкретен бенефициент по проект за модернизиране на материалната база на ПАГ "Н. Й. Вапцаров"

Обучение и заетост за младите хора 2018

Община Бяла Слатина наема 113 младежи по проект "Обучения и заетост за младите хора" по ОП РЧР

Some Alt Text

Национална програма за енергийна ефективност

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Some Alt Text

АКТИВНИ

Община Бяла Слатина стартира проект  "Подобряване достъпа на заетост на неактивни младежи в Община Бяла Слатина"

Some Alt Text

ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

Процедура: "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение BG05M20P001-3.001"

Some Alt Text

Регионална програма за заетост и обучение

Община Бяла Слатина назначи 22 лица по Регионалната програма за заетост и обучение

Some Alt Text

Красива България 2016

Проект/обект: "Вътрешно преустройство на съществуваща самостоятелна сграда - част от МБАЛ в УПИ І, кв.4, гр. Бяла Слатина"

Some Alt Text

Фонд "Солидарност"

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за щетите от бедствията от 31 юли 2014г.

Some Alt Text

Малки граждански проекти 2016

Община Бяла Слатина обявява Конкурс за озеленяване и благоустройство на терени общинска собственост

Some Alt Text

Топъл обяд 2015

Социална услуга „Осигуряване на топъл обяд“ за 480 потребители от 4 целеви групи

Some Alt Text

Нови възможности за грижа

С дейностите на проекта се осигурява в национален мащаб непрекъснатост на ползване на социалната услуга „личен асистент” и надграждане на услугата чрез предоставяне и на достъп до здравни услуги.

Some Alt Text

Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина

Подобряване качеството на услугите във ВиК сектора на територията на гр. Бяла Слатина чрез изграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура и пречиствателна станция на територията на общината.

Изпълнени проекти

Подкрепа за деинституционализация на ДДМУИ „Надежда” – с.Търнава

Изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Бяла Слатина, съгласно Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБ”

Малки граждански проекти 2015

Проекти за безвъзмездно предоставяне на материали и оборудване за дейности по озеленяване и благоустройство на терени общинска собственост

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text