Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

Национална програма за енергийна ефективност

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

АКТИВНИ

Община Бяла Слатина стартира проект  "Подобряване достъпа на заетост на неактивни младежи в Община Бяла Слатина"

ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

Процедура: "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение BG05M20P001-3.001"

Регионална програма за заетост и обучение

Община Бяла Слатина назначи 22 лица по Регионалната програма за заетост и обучение

Красива България 2016

Проект/обект: "Вътрешно преустройство на съществуваща самостоятелна сграда - част от МБАЛ в УПИ І, кв.4, гр. Бяла Слатина"

Фонд "Солидарност"

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за щетите от бедствията от 31 юли 2014г.

Малки граждански проекти 2016

Община Бяла Слатина обявява Конкурс за озеленяване и благоустройство на терени общинска собственост

Топъл обяд 2015

Социална услуга „Осигуряване на топъл обяд“ за 480 потребители от 4 целеви групи

Нови възможности за грижа

С дейностите на проекта се осигурява в национален мащаб непрекъснатост на ползване на социалната услуга „личен асистент” и надграждане на услугата чрез предоставяне и на достъп до здравни услуги.

Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина

Подобряване качеството на услугите във ВиК сектора на територията на гр. Бяла Слатина чрез изграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура и пречиствателна станция на територията на общината.

Изпълнени проекти

Подкрепа за деинституционализация на ДДМУИ „Надежда” – с.Търнава

Изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Бяла Слатина, съгласно Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБ”

Предотвратяване на наводнения чрез отводняване на квартали в с. Попица

Изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване и ограничаване на наводнения

Малки граждански проекти 2015

Проекти за безвъзмездно предоставяне на материали и оборудване за дейности по озеленяване и благоустройство на терени общинска собственост