Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

Парка до Културния дом ще има нови детски съоръжения

Община Бяла Слатина ще реновира детската площадка до Културния дом по проект "Парк Слончето" в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“ за 2018 г.

Проект КРАСИВА БЪЛГАРИЯ 2018

Община Бяла Слатина кандидатсва по проект за вътрешен ремонт на хирургичното отделение и отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение на МБАЛ – Бяла Слатина

Стартира Проект "РАБОТА"

Община Бяла Слатина ще осигури заетост на 83 лица

Общината инвестира в изграждането на компостираща инсталация

Стартира изпълнението на проект  за изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране в рамките на регионалната система за управление на отпадъците в регион Оряхово

Ремонт на съществуващи улици и тротоари

На 12.12.2017 г. Община Бяла Слатина и Държавен фонд „Земеделие“ сключиха договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 837 760.12 лв.

Обучение и заетост за младите хора 2018

Община Бяла Слатина наема 113 младежи по проект "Обучения и заетост за младите хора" по ОП РЧР

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания

На 11.12.2017 г. Общината сключи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с МРРБ

Обучение за успех

Община Бяла Слатина кандидатства в партньорство със Сдружение с нестопанска цел и 10 училища на територията на община Бяла Слатина

Подкрепа за професионалните училища в РБ

Община Бяла Слатина кандидатства като конкретен бенефициент по проект за модернизиране на материалната база на ПАГ "Н. Й. Вапцаров"

Център за социално включване 

Община Бяла Слатина сключи договор по проект BG05M9OP001-2.004-0060 Център за социално включване „Аз и моето семейство”

Топъл обяд 2016

Социална услуга „Осигуряване на топъл обяд“ за 302 потребители от 3 целеви групи

Център за независим живот

Община Бяла Слатина стартира проект за изграждане на център за почасово предоставяне на социални услуги

Изпълнявани пректи