Some Alt Text

Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

Some Alt Text

ПОКАНА за прием на оферти за кухненско оборудване и обзавеждане

Община Бяла Слатина получи подкрепа за дългоочакваното модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на ОП „Пазари и социални дейности“.

Some Alt Text

Читалището в с. Търнава с проект за основен ремонт на сградата си

На 02.11.2017 г. Народно читалище „Напредък 1898“, с. Търнава и Държавен фонд „Земеделие“ сключиха Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ

Some Alt Text

Мащабни ВиК ремонти по ключови улици в град Бяла Слатина

На 12.06.2018г. Община Бяла Слатина сключи Договор с Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за ВиК ремонти

Some Alt Text

Ремонтира се старата сграда на читалището в гр. Бяла Слатина

След много години сградата на „старото“ читалище ще бъде напълно ремонтирана и цялостно обновена, като се запазва нейната функционалност – театрален салон.

Some Alt Text

Стартира обновяването на зоната за отдих и игри при Културния дом

На 16.07.2018 г. стартира реализацията на СМР дейностите по обновяване и облагородяване на зоната за игри и отдих в близост до сградата на НЧ „Развитие - 1892“, познат повече като парк „Слончето“.

Some Alt Text

Проект КРАСИВА БЪЛГАРИЯ 2018

Община Бяла Слатина кандидатсва по проект за вътрешен ремонт на хирургичното отделение и отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение на МБАЛ – Бяла Слатина

Some Alt Text

Стартира Проект "РАБОТА"

Община Бяла Слатина ще осигури заетост на 83 лица

Some Alt Text

Общината инвестира в изграждането на компостираща инсталация

Стартира изпълнението на проект  за изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране в рамките на регионалната система за управление на отпадъците в регион Оряхово

Some Alt Text

Ремонт на съществуващи улици и тротоари

На 12.12.2017 г. Община Бяла Слатина и Държавен фонд „Земеделие“ сключиха договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 837 760.12 лв.

Some Alt Text

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания

На 11.12.2017 г. Общината сключи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с МРРБ

Some Alt Text
Some Alt Text

Обучение за успех

Община Бяла Слатина кандидатства в партньорство със Сдружение с нестопанска цел и 10 училища на територията на община Бяла Слатина

Център за социално включване 

Община Бяла Слатина сключи договор по проект BG05M9OP001-2.004-0060 Център за социално включване „Аз и моето семейство”

Some Alt Text

Топъл обяд 2016

Социална услуга „Осигуряване на топъл обяд“ за 302 потребители от 3 целеви групи

Some Alt Text

Изпълнявани пректи